Porthdinllaen Lifeboat

Gorsaf Bad Achub Porthdinllaen

Latest Shout

14th August 2016

At 10.55am Holyhead Coastguard requested that Porthdinllaen RNLI lifeboat should launch to assist a broken down pleasure craft.

The 20ft Bayliner type craft, called the Blue Moon, had two people on board and had suffered mechanical failure approximately 10 miles North of Porthdinllaen Point.
 
The Blue Moon, which had set off earlier in the morning from Portdinorwig for a leisurely fishing trip, had suffered a drive coupling failure on their inboard engine which was not repairable at sea. Weather conditions were sunny with calm seas and only a slight breeze.
 
Upon arrival, the volunteer lifeboat crew from Porthdinllaen passed over a tow line to the Blue Moon and upon arrival at Porthdinllaen Bay, the boat was placed on a safe mooring.
 
The lifeboat then returned to the boathouse and was refuelled and ready for service at 12.45pm.
 
Ken Fitzpatrick, Lifeboat Operations Manager at Porthdinllaen RNLI, said: 'The Blue Moon suffered an unavoidable breakdown due to the failure of the engine drive coupling and the only option was to request a tow back to Porthdinllaen.'

New Boathouse Updates

Bam Nuttall March Newsletter

BAM Nuttall John Martin in conjunction with the RNLI have commenced works to demolish and reconstruct the lifeboat slipway station on the beach at Porthdinllaen. The works are being undertaken to create a larger boathouse to house the new Tamar class lifeboat, the introduction of which is strategically key to the RNLI’s rescue service on the northwest coast of Wales.


The overall contract duration is 66 weeks with the start of works on site having commenced on 22nd October 2012. Prior to Christmas both the boathouse and upper slipway were demolished, and part of the rock cliff face behind the boat house was re-profiled. Since then piles which will act as the foundations for the boathouse were installed as were the sheet piles which will create the walls for the external areas and walkways. In addition, rock anchors and netting were secured to the cliff face immediately adjacent to the boathouse.


In the next month we will commence the shipping in and installation of the precast concrete groundbeams for the boathouse, and undertaking earthworks around Nefyn and District Golf Course entrance gateway in preparation for a new automatic gate. We will be taking delivery of a crane on site which will be transported onto site via a landing craft directly to site. We apologise in advance for any disturbance that these works may cause.


We are fully aware of the potential for disruption that these works carry and have undertaken extensive planning works prior to our arrival on site. These include the creation of a refuge on the beach to handle all deliveries by sea in order to remove heavy traffic on local roads, and establishing a compound just outside Morfa Nefyn to house the site offices to prevent visual intrusion on the peninsula.


In order to minimise the period of disruption to the bay, we will be working alternate weekends. We will be working on the weekends of 16th-17th March 2013 with a site closure over Easter from 29th March until 8th April 2013. We will limit any works creating excessive noise to daylight hours.
Due to the demolition and consequent construction of the lifeboat station, it is necessary for us to close the public footpath which runs through Lifeboat Bay. A diversion has been created, with steps created to take users up the cliff top at the south end of the lifeboat cove. Partial public access to the beach south of the lifeboat station is still possible, as is access to the breakwater to the north of the lifeboat station and part of the north beach. Signs have been located where necessary to inform users of the diversion. A viewing and information hut has been erected on the cliff top by the footpath diversion. Inside the hut is a board displaying information about the works, the current progress, images and other pertinent information for public viewing.


Once again I apologise in advance for any disturbance that these works may cause. However, should you have any questions or would like to discuss these or any other matters further please do not hesitate to contact me on 07771 913 923.

Nuttall John Martin
Lloyd Wickens
Site Agent


 

 

Mae BAM Nuttall John Martin, mewn cyd-weithrediad â’r RNLI, wedi cychwyn ar y gwaith o ddymchwel ac ail adeiladu’r gorsaf bad achub a llithrfa ar draeth Porthdinllaen. Mae hyn oll ar gyfer creu cwt mwy i gartrefu’r bad achub Tamar newydd – rhan o strategaeth allweddol gwasanaeth achub yr RNLI ar arfodir gogledd orllewin Cymru.


Hyd y cyfnod cytundebol yn ei gyfanrwydd yw 66 wythnos gyda’r gwaith wedi cychwyn ar y safle ers Hydref 22ain, 2012. Erbyn y Nadolig, cafodd yr hen gwt a rhan uchaf y llithrfa ei chwalu, yn ogystal â thorri rhan o wyneb y graig y tu cefn i’r cwt. Ers hynny, mae polion dur ar gyfer sylfeini'r cwt newydd wedi' gosod, yn ogystal â’r trawstiau llorweddol ar gyfer y waliau allanol a’r llwybrau cerdded. Hefyd, mae rhwydi ac angorion wedi' rhoi ar wyneb y graig wrth ochor y cwt.


Yn ystod y mis nesaf bydd y trawstiau concrid ar gyfer sylfaeini’r cwt yn cyrraedd (o'r môr) a byddwn hefyd yn cychwyn ar y gwaith paratoi ym mynedfa Clwb Golff Nefyn a'r Cylch, ar gyfer giat drydanol newydd. Bydd cwch glanio hefyd yn dod â chraen i fae Porthdinllaen. Unwaith yn rhagor, ymddiheurwn ymlaen llaw am unryw aflonyddwch y gall y gwaith hyn ei achosi,


Rydym yn gwbl ymwybodol o’r amharu posib y gall y math hyn o waith ei greu, ac yn hyn o beth mae cynllunio gofalus iawn wedi’ wneud cyn i ni gyrraedd y safle. Mae hyn yn cynnwys cludo’r holl ddeunydd ac offer adeiladu ar y môr; creu lloches ar y traeth i drin yr holl nwyddau – fydd yn ei dro’n lleihau’r traffig ar y lonydd lleol; yn ogystal â chartrefu swyddfeydd y cwmni ar safle penodol ym Morfa Nefyn – yn hytrach nag i lawr yn y bae.


Er mwyn lleihau’r cyfnod o aflonyddwch yn y bae, byddwn ond yn gweithio bob yn ail penwythnos. Er eich gwybodaeth, byddwn yn gweithio ar benwythnos Mawrth 16-17, 2013 ac yn cau’r safle am gyfnod dros wyl Pasg – rhwng Mawrth 29ain ac Ebrill 8fed, 2013. Byddwn hefyd yn cyfyngu ar unrhyw waith swnllyd i oriau golau dydd yn unig.


Oherwydd yr holl waith dymchwel, a gwaith adeiladu’r cwt a llithrfa newydd, mae hi wedi bod yn angenrheidiol i ni gau’r llwybr cyhoeddus yng nghefn y traeth. Mae dargyfeiriad dros-dro wedi’ wneud gyda grisiau i dywys cerddwyr i fyny’r clogwyn ar ochor ddeuheuol y traeth. Mae mynediad i’r traeth deheuol i’w gael o hyd yn rhannol - yn ogystal â mynediad i’r morglawdd yng ngogledd y bae, a rhan o’r traeth gogleddol. Mae arwyddion wedi' gosod hefyd yn hysbysu'r cyhoedd o'r dargyfeiriad hwn. Ar ben y clogwyn, mae cwt bychan wedi' osod erbyn hyn ar gyfer y cyhoedd ac unryw ymwelwyr. Mae'n cynnwys gwybodaeth pellach am y gwaith sydd yn mynd ymlaen yn y bae, y gwybodaeth diweddaraf am y prosiect, yn ogystal â lluniau amrywiol.


Unwaith eto, ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw aflonyddwch y gall y gwaith hwn ei achosi. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os yr hoffech drafod y pwyntiau hyn, neu unrhyw faterion eraill ymhellach, yna mae croeso i chi gysylltu â mi ar 07771 913 923


Yn gywir,


Nuttall John Martin
Lloyd Wickens
Asiant y Safle
Installed

We have 28 guests and no members online