Porthdinllaen Lifeboat

Gorsaf Bad Achub Porthdinllaen

Latest Shout

14th August 2016

At 10.55am Holyhead Coastguard requested that Porthdinllaen RNLI lifeboat should launch to assist a broken down pleasure craft.

The 20ft Bayliner type craft, called the Blue Moon, had two people on board and had suffered mechanical failure approximately 10 miles North of Porthdinllaen Point.
 
The Blue Moon, which had set off earlier in the morning from Portdinorwig for a leisurely fishing trip, had suffered a drive coupling failure on their inboard engine which was not repairable at sea. Weather conditions were sunny with calm seas and only a slight breeze.
 
Upon arrival, the volunteer lifeboat crew from Porthdinllaen passed over a tow line to the Blue Moon and upon arrival at Porthdinllaen Bay, the boat was placed on a safe mooring.
 
The lifeboat then returned to the boathouse and was refuelled and ready for service at 12.45pm.
 
Ken Fitzpatrick, Lifeboat Operations Manager at Porthdinllaen RNLI, said: 'The Blue Moon suffered an unavoidable breakdown due to the failure of the engine drive coupling and the only option was to request a tow back to Porthdinllaen.'

Bywyd ar fwrdd bad achub

Mae traethau Pen Llŷn ymysg rhai o'r traethau hyfrytaf yn y byd, ond tybed pwy sy'n cadw llygaid ar y rhai sy'n mentro allan i'r môr mawr yno?


Mewn cyfres newydd ar S4C cawn ddilyn blwyddyn yn hanes Bad Achub Porthdinllaen; ffarwelio â'r hen gwch a chroesawu un newydd modern, cyfarfod cymeriadau lliwgar y criw a phrofi cynnwrf galwad frys a gwibio allan o'r bae.


Mae cyfres Bad Achub Porthdinllaen yn dechrau nos Fercher 4 Medi ar S4C.


"Mae bad achub Porthdinllaen yn rhan fawr o'r gymuned a'r gymdeithas; mae'n rhan o hanes y cylch," meddai Mali Parry-Jones o Forfa Nefyn, aelod o'r bad achub fydd yn ymddangos ar y gyfres ac sydd hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu a chyfarwyddo'r gyfres.


"Roedd fy niweddar daid yn dod o Bwllheli yn wreiddiol ac roedd o'n gapten llong gyda'r llynges fasnachol, ac a minnau wedi fy magu ym Morfa ac wedi hen arfer clywed ergydion y bad achub wrth iddi gychwyn allan ar alwad, wel, mae'r heli yn fy ngwaed i erioed."


A chafodd Mali gyfle i ddod yn fwy cyfarwydd â thonnau'r penrhyn wrth iddi dderbyn cynnig i fynd allan ar ymarfer gyda'r criw oddeutu deunaw mis yn ôl, criw sydd â'i aelodau i gyd yn Gymry Cymraeg.


"Bore Sul oer ym mis Ionawr oedd hi, ac er 'mod i'n ail-feddwl braidd wrth gychwyn am ei bod hi mor oer nes i fwynhau lot mwy nac oeddwn i'n disgwyl, ac mi oeddwn i'n aelod o'r criw o fewn mis neu ddau wedyn."


Er mwyn dod yn aelod llawn roedd gofyn i Mali fynd ar gwrs yng ngholeg hyfforddi'r Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, yr RNLI yn Poole yn Dorset. Adeiladwyd bad newydd y criw yn Lymington a Plymouth, ac o Poole y cychwynnodd hithau ar ei thaith i fyny i'w chartref newydd ym Morthdinllaen.


"Yn ystod y gyfres mi fyddwn ni'n dilyn fy nhaith i fel aelod cymharol newydd o'r criw ond hefyd yn dilyn hanes blwyddyn oedd yn bennod arbennig yn hanes yr orsaf a hanes Porthdinllaen hefyd - ffarwelio gyda'r hen fad oedd wedi bod yno ers 25 mlynedd a cheisio dod i arfer efo un newydd, ac arfer gyda chartref dros dro tra bod cwt mwy yn cael ei adeiladu i'r bad newydd."


Ymarferion cyson, galwadau ganol nos a bod yn barod i fentro– mae bod yn aelod o griw'r bad yn her a hanner a chawn weld faint o waith yw hyn i'r gwirfoddolwyr sydd rhwng 17 a 54, yn dadau a meibion a thadau a merched ar Bad Achub Porthdinllaen.


"Mae'n rhaid i ti beidio bod yn rhy 'soft', yn enwedig efo ugain o ddynion sy'n siarad am bob math o bethau!" Meddai Mali dan chwerthin wrth roi cyngor am sut i ymdopi ar y bad. "Mae'n rhaid i ti fod yn dda am gadw hwyliau, ac os oes gen ti unrhyw broblemau, wel mae'n rhaid i ti ei gadael nhw ar y lan a chanolbwyntio ar dy waith. O, ac mae peidio bod yn sâl môr yn reit handi hefyd!"
 hithau yn 150 o flynyddoedd ers i'r bad achub cyntaf fod ym Mhorthdinllaen flwyddyn nesaf, ymunwch a S4C eleni i gael gweld sut beth yw bywyd ar fwrdd y bad. A chofiwch ddefnyddio #badachub ar Twitter os ydych chi'n trydar am y rhaglen.


Bad Achub Porthdinllaen
Nos Fercher 4 Medi  7.30, S4C
Isdeitlau Saesneg
Gwefan: s4c.co.uk          Ar Alw: s4c.co.uk/clic
Twitter: #badachub
Cynhyrchiad Cwmni Da ar gyfer S4C

__________________________________________________________

 

Get your sea legs on the Porthdinllaen lifeboat


The Llŷn Peninsula's beaches are amongst some of the most beautiful beaches on earth, but who keeps an eye on the untameable, unpredictable tide?


In a new series on S4C we'll spend a year on board the Porthdinllaen lifeboat; biding adieu to the old boat and sailing home in a new one, meeting the colourful characters that make up the crew and experience the excitement of an unexpected shout and see the crew dash out to sea.
Bad Achub Porthdinllaen (Porthdinllaen Lifeboat) starts on S4C on Wednesday 4 September.


"The lifeboat is a big part of the community in Porthdinllaen; it's a part of the area's history," says Mali Parry-Jones from Morfa Nefyn, a member of the lifeboat's crew who will appear on the series, and who's also responsible for producing and directing the series.


"My late grandfather came from Pwllheli originally and he was a captain in the merchant navy, and having been born and raised in Morfa I've always known the sound of the lifeboat's maroons as they set off to sea; I guess seafaring's in my blood."


Mali got to try out her sea legs even further when she accepted an offer to accompany the lifeboat's crew on an exercise out at sea about eighteen months ago, a crew made up entirely of Welsh-speakers.


"It was a cold morning in January and I'll admit that I was starting to re-consider a little as it was so cold, but I enjoyed in so much more than I expected and was a full member of the crew within a few months."


To become a full member Mali had to attend a course at the RNLI's headquarters and training college in Poole, Dorset. The crew's new lifeboat was built in Lymington and Plymouth but also set off from Poole on the long journey up to her new home in Porthdinllaen. 


"During the series we'll be following my journey as a relatively new member of the crew, but last year was also a very important year in the lifeboat and Porthdinllaen's history – we said goodbye to the last lifeboat which had served for 25 years and tried get accustomed to the new one and adjusted to a new temporary base whilst the boathouse got rebuilt to hold the new boat."


Frequent exercises out at sea, late night shouts and risking your life to save another  - being a member of the lifeboat's crew is quite a responsibility and we'll see just what it means to be a member to the crew aged between 17 and 54, which includes fathers and sons and fathers and daughters in Porthdinllaen's lifeboat crew.


"You can't be too soft," says Mali, when asked what it takes to be part of the crew. "Especially with having twenty men around you talking about all sorts of things! You've got to be good a keeping up morale, and if you've got any problems you've got to leave them on the shore and concentrate on the job at hand. Oh, and not being sea sick helps as well!"


As the RNLI celebrates 150 years since the first lifeboat arrived at Porthdinllaen next year, join S4C this September to see just what life is like up on deck. And if you're tweeting about the programme don't forget to use #badachub.


Bad Achub Porthdinllaen
Wednesday 4 September 7.30, S4C
English Subtitles
Website: s4c.co.uk          On Demand: s4c.co.uk/clic
Twitter: #badachub 
A Cwmni Da production for S4C

We have 25 guests and no members online